MANAGING COMMITTEE

MANAGING COMMITTEE

Shri. JAYASANKAR M

President
2369594
9446379594

Shri. MAHADEVAN R

Vice President
2369754
999539990

Shri.ANANTHANARAYANAN R

Secretary
9447774614

Shri.SANKARANARAYANAN T S

Joint Secretary
2365652
9447155356

Shri.Ramakrishnan R

Treasurer
2369192
9447329912

COMMITTEE MEMBERS

Shri Ganeshan T R

9495041915

Shri. Harish P Murali

9995435042

Shri.Kalyanakrishnan R

989585098

Shri Krishnan A R

2369754
9446210586

Shri. Narayanan S

2307131
9447814728

Shri. Narayananaswamy T K

2367914
9446537914

Shri. Natarajan G

9846552863

Shri. Ramachandran M

9446541515
9633303512

Shri. Sankaranarayanan P R

9387179355

Dr.Sabhapathy A K

2368230
9447185470

Shri. Srinivasan T R

7012873561
9447379668

Shri. Subramanian S

2373484
9446740459

Shri.Venkatasubramanian S

9446554915

Reach Us

  • Ernakulam Gramajana Samooham
  • Govt. Press Road, Near Siva temple, Cochin - 682011
  • Phone : +91 484 2361295
  • Email : ekm.gramajanasamooham@gmail.com
  • Visit : www.samooham.com